ارتباط موثر

رایگان

مدرس : مینا قاعدی
مدت زمان : 13 دقیقه
تعداد جلسات : 1
تعداد فایل : 1

در فایل صوتی ارتباط موثر سعی شده تا ابعاد مختلف وجود شما مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانید با خود و دیگران ارتباطی موفقی برقرار کنید.